• Rodzice grup "0" w roku szkolnym 2021/22

     • Z związku z licznymi pytaniami dotyczącymi organizacji pracy grup "0" zapraszam Państwa jutro tj. 21 lipca br. o godz. 17.00 na spotkanie w hali sportowej szkoły.

      Rodziców, którzy nie będą mogli uczestniczyć w spotkaniu w dniu jutrzejszym zapraszam 27 lipca br. o godz. 17.00.

      Iwona Tanewska

       

     • Stypendia socjalne i zasiłki

     • Zmiana regulaminu  w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (poniżej treść uchwały).

      Uchwala_stypendia_socjalne(2).pdf

      Największe zmiany, które zostały wprowadzone w uchwale dotyczą:

      - możliwości podwyższenia wysokości stypendium o 10% w przypadku wystąpienia jednocześnie przynajmniej trzech warunków: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania, rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe;

      - zostały wskazane terminy wypłaty stypendium: do 31 grudnia – za okres od września do grudnia oraz do 30 czerwca – za okres od stycznia do czerwca;

      - zmieniony został rodzaj dokumentacji potwierdzający uzyskiwany dochód/świadczenia: do wniosku należy załączyć zaświadczenie o wysokości dochodów, a w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne przez ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – przedkłada się zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń.

      Wnioski o stypendium szkolne składa się do Urzędu Gminy do dnia 15 września danego roku szkolnego.

      Wniosek o zasiłek szkolny można składać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.         

      Wzor_wniosku_-_stypendium_szkolne.docx

      Wzor_wniosku_-_zasilek_losowy.docx

      Klauzula_informacyjna.docx             

     • Wykaz Ośrodków Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży

     • Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że od dnia 1 kwietnia 2020 roku na terenie województwa pomorskiego w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień realizowane są świadczenia gwarantowane w Ośrodkach Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży – I poziom referencyjny.

      W ramach przedmiotowego zakresu podmioty lecznicze udzielają świadczeń ambulatoryjnych lub środowiskowych następującej grupie świadczeniobiorców: dzieci przed rozpoczęciem realizacji obowiązku szkolnego, dzieci i młodzież objęci obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcący się w szkołach ponadpodstawowych – do ich ukończenia, a także ich rodziny lub opiekunowie prawni.

      W załączeniu znajduje się aktualny wykaz 23 ośrodków realizujących przedmiotowe świadczenia na obszarze województwa pomorskiego.

      Pełna informacja, dostępna na stronie Kuratorium Oświaty w Gdańsku, znajduje się poniżej:

     • Opieka stomatologiczna podczas wakacji

     • W okresie wakacyjnym dzieci mogą korzystać z opieki dentystycznej w gabinetach, z którymi organ prowadzący zawarł umowę na świadczenie usług stomatologicznych.

      Przypominamy, że udzielanie świadczeń stomatologicznych odbywa się zawsze w obecności i za zgodą rodzica/opiekuna dziecka.

      Zachęcamy do korzystania z opieki stomatologicznej podczas wakacji.  

      Ministerstwo Edukacji i Nauki

      Departament Informacji i Promocji

       

     • Wyniki egzaminu ósmoklasisty

     • Informujemy, że odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty odbędzie się 9 lipca 2021 r.
      w sali nr 6 zgodnie z  harmonogramem:

      klasa 8a – godz. 10.00,

      klasa 8b – godz. 11.00,

      klasa 8c – godz. 12.00.

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły
    • Tel./Fax. /58/ 682-13-17 /58/ 683-08-50 Numery wewnętrzne: Sekretariat - 21 Dyrektor - 22 Portiernia - 23 Sala Gimnastyczna - 24 Pokój Nauczycielski - 25 Biblioteka - 26 Pedagog - 27 Świetlica - 28 Pielęgniarka - 29 Intendentka - 30 Z-ca dyrektora - 31 Księgowość - 32
    • sekretariat@rotmanka.com.pl
    • (+58) 682 13 17 Fax. (+58) 683 08 50 mobil 500 293 450
    • Rotmanka, al. Piłsudskiego 37, 83-010 Straszyn 83-010 Rotmanka Poland
    • Iwona Tanewska
    • Aleksandra Białk, Joanna Graczyk
    • Emilia Wiśniewska (sekretariat@rotmanka.com.pl)
    • Elżbieta Kusztal-Dworniczak (gl.ksiegowy@rotmanka.com.pl)
    • Małgorzata Zajączkowska-Matejko (kier.gosp@rotmanka.com.pl)
    • Justyna Pałaszyńska (kadry@rotmanka.com.pl)
    • Jadwiga Lipińska (intendent@rotmanka.com.pl)
    • Sylwia Toryfter (sylwia76s@wp.pl)
    • (samorzad@rotmanka.com.pl)
    • "Przystanek Rotmanka" (redakcja@rotmanka.com.pl)
    • sekretariat@rotmanka.com.pl
    • Sylwia Toryfter (sylwia76s@wp.pl)
   • Logowanie