Wydarzenia Samorząd Uczniowski Skład Samorządu Dokumenty Samorządu Poczet Sztandarowy Projekty Edukacyjne Sprawozdanie SU Wolontariat Biblioteka - strefa szkolnego recenzenta ;) Wydarzenia Samorząd Uczniowski 2018/19 Wielki Maraton Czytelniczy 2019/2020

Samorząd Uczniowski

Dokumenty Samorządu

Regulamin Szkolnej Rady Wolontariatu

Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Rotmance

 

Postanowienia ogólne

 1. Wolontariat to działanie, którego celem jest dobro innych osób, wykonywane z własnej  woli ,bezpłatnie, skierowane do ludzi spoza kręgu przyjaciół, rodziny lub koleżeństwa.
 2. Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy uczeń, wszędzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc.
 3. Szkolna Rada Wolontariatu ma za zadanie pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać  różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.

Cele i sposoby działania

 1. Celem Rady Wolontariatu jest zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu oraz zaangażowanie ich świadomą , dobrowolną, i nieodpłatną pomocą innym.
 2. Celem Rady jest rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości, życzliwości , bezinteresowności i wrażliwości na potrzeby innych.
 3. Wolontariat ma na celu aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, kulturalnej oraz środowiska rodzinnego.
 4. Rada Wolontariatu stwarza przestrzeń dla takich działań poprzez organizowanie konkretnych sposobów pomocy i tworzenie zespołów wolontariuszy.
 5. Celem Rady jest włączanie młodzieży do działań o charakterze wolontarystycznym, wykorzystanie ich umiejętności  i zapału w pracy na rzecz szkoły i środowiska szkolnego oraz łączenie na poziomie szkoły młodzieży chętnej do niesienia pomocy z osobami i środowiskami tej pomocy oczekującymi.
 6. Wspieranie inicjatyw młodzieży szkolnej.
 7. Promocja idei wolontariatu w szkole.
 8. Rada Wolontariatu angażuje się również w imprezy o charakterze charytatywnym.
 9. Miejscem organizacji działania Szkolnej Rady Wolontariatu jest Szkoła Podstawowa im.Karola Wojtyły w Rotmance.

 

Wolontariusze

 1. Wolontariuszem może zostać każdy, kto chce pomagać innym, zdobywać nową wiedzę i umiejętności.
 2. Uczniowie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w wolontariacie( załącznik nr 2)  jak i podpisać  Zobowiązanie Wolontariusza ( załącznik nr1).
 3. Wolontariusze mogą podejmować pracę w wymiarze , który nie utrudni im nauki.
 4. Wolontariusz wywiązuje się sumiennie z podjętych przez siebie zobowiązań, kierując się bezinteresownością , życzliwością, chęcią niesienia pomocy i troską o innych.
 5. Każdy uczeń swoim postępowanie stara się promować ideę wolontariatu, godnie reprezentować swoją szkołę oraz być przykładem dla innych.

 

Struktura Rady Wolontariatu

 1. Na czele Rady Wolontariatu stoi nauczyciel- koordynator wolontariatu : mgr Łukasz Pikus, mgr Joanna Soboczyńska.
 2. Koordynator podejmuje współpracę z samorządem szkolnym, wychowawcami i nauczycielami.
 3. Koordynator wyznacza spośród chętnych wolontariuszy osobę, która pomaga nadzorować przebieg akcji, jest w stałym kontakcie z opiekunem i zgłasza mu wszystkie problemy związane z wykonywaną pracą.

 

Obszary działania

Aktywność uczniów uczestniczących w wolontariacie dotyczy dwóch zasadniczych obszarów: środowiska szkolnego i środowiska pozaszkolnego.

 • organizowanie pomocy koleżeńskiej w środowisku szkolnym,
 • działania dla rodzin ubogich,
 • pomoc na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt,
 • współpraca z WOŚP, Caritasem przy Parafii Św. Faustyny w Rotmance, Domem Pomocy Społecznej w Rotmance,
 • współpraca  ze Stowarzyszeniem "Karol" Rotmanka i fundacją "Bursztynowy Szlak"

 

Nagradzanie wolontariuszy

Nagradzanie uczniów odbywa się na koniec roku szkolnego w wyrażeniu słownego uznania i zaświadczeniu o odbyciu wolontariatu.

Wpis na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej uzyska uczeń, który systematycznie będzie uczestniczył w różnych akcjach wolontariackich.

Załącznik nr 1

Zobowiązanie Wolontariusza

Przystępując do Szkolnej Rady Wolontariatu oświadczam, że znam i akceptuję jego cele oraz zasady pracy. Zobowiązuję się do sumiennego i bezinteresownego wykonywanie powierzonych mi zadań.

...................................................................................................................................................

(data i podpis wolontariusza)

 

 

 

Załącznik nr 2

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego

Wyrażam zgodę na działalność mojego dziecka/

podopiecznego...............................................................................................................................

W Szkolnej Radzie Wolontariatu

 

.......................................................................................................................................................

(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)

 

 

 

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KAROLA WOJTYŁY W ROTMANCE

 

Podstawa prawna regulaminu:

 

1. Artykuł 55 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku.

2. Statut Szkoły ZS im. Karola Wojtyły w Rotmance.

3. Konwencja Praw Dziecka.

Rozdział 1

Postanowienia wstępne

Art.1.

1. Reprezentacja uczniów szkoły przyjmuje nazwę „Szkolny Samorząd Uczniowski”, w skrócie „SU”.

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

3. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem SP w Rotmance.

4. Warunki do działalności SU organizuje Dyrektor szkoły.

 

Rozdział 2

Organy Samorządu Uczniowskiego

Art.2.

1.Uczniowie szkoły tworzą następujące organy:

a) klasowe Rady Uczniów.

b) Radę Wolontariatu

c) zebranie wszystkich klasowych rad uczniów,

d) szkolną Rada Uczniów.

Art.3.

1.Klasowe Rady Uczniów wybierane są w sposób określony przez uczniów każdej klasy, pod kierunkiem wychowawcy klasy.

2.Klasowa rada uczniów może składać się z trzech do pięciu osób.

3.W jej skład koniecznie powinien wejść:

a) przewodniczący,

b) zastępca przewodniczącego,

c) skarbnik.

4.Zmiany w klasowych samorządach przeprowadzane są na zebraniu klasowym w zależności od potrzeb.

 

Art.4.

1.W skład Szkolnej Rady Uczniów wchodzą:

 a) przewodniczący,

 b) zastępca przewodniczącego,

 c) sekretarz.

Zasady wyboru Szkolnej Rady Uczniów określają przepisy ordynacji wyborczej.

2.W samorządzie działają stałe sekcje organizacyjne:

a) dni tematycznych

b)gazetki  szkolnej

c) dekoracyjna

d) imprez muzycznych

3.Samorząd może powoływać sekcje nadzwyczajne, działające w celu wykonania konkretnego zadania.

 

Art.5.

1.Opiekun samorządu powoływany jest przez Dyrektora szkoły.

2.Rolą opiekuna jest koordynowanie pracy samorządu, doradzanie i pomaganie w realizacji zadań oraz inspirowanie uczniów do samodzielnej działalności.

3.Opiekun samorządu po każdym półroczu sporządza sprawozdanie z działalności SU.

 

Rozdział 3

Praca Samorządu Uczniowskiego

Art.6.

1.Zebranie wszystkich klasowych samorządów uczniowskich zwołuje opiekun szkolnego samorządu. Zebrania te powinny odbywać się nie rzadziej niż raz w miesiącu.

2.Zebranie samorządu uczniowskiego może być zwołane na wniosek Dyrektora szkoły, rady pedagogicznej lub klasowych rad uczniów.

 

Art.7.

1.Do zadań klasowych rad uczniów należą:

a) współpraca z wychowawcą ( pomoc dla wychowawcy w realizacji jego zadań ),

b) pomoc uczniom uczącym się słabo

c) organizacja imprez klasowych,

d) przedstawianie wychowawcy wniosków dotyczących klasy,

Art.8.

1.Zebranie wszystkich klasowych rad uczniów:

a) ustala zasady tworzenia i kryteria wyboru SU,

b) zatwierdza roczny plan pracy SU, 

c) przedstawia dyrektorowi wnioski dotyczące działalności SU, udziału uczniów w życiu szkoły.

Art. 9

1. Rada Uczniów wraz z przedstawicielami poszczególnych sekcji jest odpowiedzialna za kreowanie bieżącej pracy SU, poprzez między innymi:

a) planowanie i realizację uroczystości, imprez, akcji, konkursów i podobnych form aktywności,

b) uaktualnianie szkolnej strony internetowej w zakresie treści i kompetencji przydzielonych przez Dyrektora szkoły SU (pod nadzorem opiekuna SU)

 

Rozdział 4

Kompetencje Samorządu Uczniowskiego

Art.10

1.Uczniowie mają prawo do:

 

a) wybrania w demokratycznych wyborach swoich reprezentantów klasowych i szkolnych,

b) opracowywania i uchwalania ordynacji wyborczej do Rady SU,

c) organizowania działalności oraz gospodarowania funduszami SU,

d) nowelizacji regulaminu samorządu,

           e) odwołania Rady SU,

f) zmiany opiekuna SU,

g) występowania do Dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców z wnioskami,

h) przedstawiania i opiniowania spraw szkolnych, zwłaszcza dotyczących realizacji podstawowych praw ucznia, takich jak:

- zapoznania się z programami nauczania, ich treścią, celem i stawianymi przez nie wymaganiami,

- jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

- organizacji życia szkolnego,

- działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej zgodnej z potrzebami i możliwościami organizacyjnymi i w porozumieniu z Dyrektorem szkoły,

- redagowania i wydawania gazetki szkolnej.

2.Uczniowie mają obowiązek respektowania uchwał i programów swojego samorządu.

 

 

Rozdział 5

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Art.11

 

1. Kadencja Samorządu Uczniowskiego trwa 1 rok.

2. W skład Samorządu Uczniowskiego wchodzą : przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz.

Przewodniczącym zostaje osoba, która otrzyma najwięcej głosów w wyborach.

Art.12

1.Wszelkie głosowania odbywają się przy obecności przynajmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.

2.Głosowanie jest:

 

b) powszechne (każdy uczeń ma prawo głosu),

c) równe (jednakowo liczy się głos każdego ucznia),

d) bezpośrednie (każdy musi osobiście oddać swój głos),

e) tajne (głosujący pozostaje anonimowy) lub jawne- w zależności od tematu głosowania i decyzji uczniów.

 

Art.13

 1. Wybory do SU ogłasza opiekun SU po wcześniejszym ustaleniu terminu z Dyrektorem szkoły.
 1. W wyborach mogą brać udział wszyscy uczniowie z klas IV – VII SP oraz gimnazjum.
 2. Kampania wyborcza odbywa się tylko na terenie szkoły.
 3. W skład komisji wyborczej wchodzą:

a) przewodniczący komisji – opiekun SU,

b) członkowie – trzech przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego, niekandydujących w wyborach.

6.Głosowanie do SU odbywa się w ciągu jednego dnia.

7.Szczegóły wyborów do SU ogłaszane są co roku, przynajmniej dwa tygodnie przed wyborami w Ordynacji Wyborczej.

 

Art.14

1. Wotum nieufności do SU może zgłosić pisemnie do Dyrektora szkoły co najmniej 50 osób. Dyrektor, w ciągu 1 tygodnia, organizuje wtedy głosowanie dotyczące odwołania samorządu. Zostaje on odwołany, jeżeli głosuje za tym większość (50% + 1) uprawnionych.

2. Samorząd sam może złożyć odwołanie. Kieruje wtedy za pośrednictwem opiekuna SU pisemny wniosek do Dyrektora szkoły. Nowe wybory odbywają się w ciągu 2 tygodni.

3. W razie odwołania SU jest zobowiązany pełnić swoje obowiązki do chwili przejęcia funkcji przez nowy samorząd.

 

 

Rozdział 6

Finanse Samorządu Uczniowskiego

Art.15

1.Samorząd Uczniowski posiada własne środki finansowe.

2.Sposób gromadzenia i gospodarowania funduszami opiniowany jest przez opiekuna SU.

3.Zgromadzone fundusze SU dzieli według następujących zasad:

a) zakup niezbędnych do działalności SU artykułów,

b) organizację imprez i uroczystości szkolnych,

c) pomoc uczniom w trudnej sytuacji materialnej.

 

 

Rozdział 7

Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego

Art.16

1.Samorząd Uczniowski posiada:

 

a) Regulamin Samorządu Uczniowskiego,

          b) Księgę Protokołów,

         c) Ordynację Wyborczą,

         d) Roczny plan pracy,

         e) Książkę wpływów i wydatków.

         f) Kodeks Etyczny

         g) Radę Wolontariatu

.

 

Rozdział 8

Postanowienia końcowe

 

Regulamin został zatwierdzony przez Samorząd Uczniowski na zebraniu w dniu 13 września 2017 roku

Opiekun SU – Joanna Soboczyńska , Łukasz Pikus

 

 

 

Kodeks Etyczny Samorządu Uczniowskiego

 Szkoły Podstawowej im.Karola Wojtyły w Rotmance

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podstawa prawna kodeksu:

 1. Artykuł 55.ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991roku.
 2. Statut Szkoły Podstawowej w Rotmance.
 3. Konwencja o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989 roku.

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

art.1.[zgodność]

& Kodeks Etyczny nie może być sprzeczny z podstawą prawną , na której się opiera.

 

Rozdział II

Członkowie Samorządu Uczniowskiego

art.2.[Obowiązki członków Samorządu Uczniowskiego]

&1.Każdy członek Samorządu uczniowskiego ma obowiązek:

 1. przestrzegać postanowień Statutu Szkoły, Regulaminu Samorządu Uczniowskiego i Szkolnego, niniejszego Kodeksu Etycznego oraz regulaminów wewnętrznych szkoły,
 2. systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych, pracach  samorządu i życiu szkoły,
 3. godnie reprezentować szkołę,
 4. podporządkować się decyzjom dyrektora oraz poleceniom nauczyciela- opiekuna,
 5. postępować zgodnie z nadrzędnymi wartościami, takimi jak: prawda, dobro, honor i odpowiedzialność,
 6. przeciwstawiać się wszystkim przejawom agresji, wulgarności oraz przemocy fizycznej lub psychicznej,
 7. dbać o czystość i piękno mowy- nie przeklinać i nie używać wulgaryzmów
 8. powstrzymać się od picia alkoholu, zażywania narkotyków, środków odurzających oraz palenia tytoniu,
 9. zakładać strój galowy  na najważniejsze uroczystości szkolne 
 10. współpracować oraz słuchać uwag i sugestii pozostałych członków samorządu,
 11. zachowywać się kulturalnie wobec każdego członka z pełnym poszanowaniem dla jego poglądów,
 12. sumiennie i gorliwie wypełniać swoje obowiązki
 13. szanować wyposażenie sal lekcyjnych, mienie szkoły oraz mienie osób przebywających na terenie szkoły
 14. regularnie uczestniczyć w zebraniach SU.

 

Art.3. [Przewodniczący i zastępcy]

 1. Przewodniczącym SU zostaje osoba wybrana na zasadach określonych w regulaminie SU (art.22),
 2. Przewodniczącym lub jego zastępcą może zostać osoba, która:
 • wykazuje się nieposzlakowaną opinią
 • posiada cech charakteru takie jak: odpowiedzialność, kreatywność, zdolności przywódcze
 • ma przynajmniej ocenę dobrą z zachowania.

 

Rozdział III

Przyznawanie kary

 

Art.4. Za nieprzestrzeganie jakiejkolwiek z zasad wymienionych w art.2.członek może być ukarany w następujący sposób:

 • ustne upomnienie od nauczyciela opiekuna
 • pisemna nagana od nauczyciela opiekuna( zamieszczenie uwagi w dzienniczku elektronicznym)
 • zawieszenie w prawach i/lub  obowiązkach członka SU.

Art.5. Karę wymierza Nauczyciel opiekun SU.

Art.6. Członek ma możliwość odwołania się do decyzji o karze w ciągu 2 tygodni od jej wydania do dyrektora szkoły w formie pisemnej.

Art.7.Kara musi mieć ustalony czas trwania

Art.8. Kara może być darowana, skrócona lub zawieszona na okres próby w wyjątkowych sytuacjach.

Art.9. Kara nie może być stosowana z naruszeniem nietykalności i godności osobistej.

 

Rozdział IV

Postanowienia końcowe

Art.10[Zasady uchwały i zmian]

&1.Kodeks Etyczny obowiązuje  w roku szkolnym 2017/2018

&2. Kodeks jest uchwalany w głosowaniu jawnym na zebraniu gospodarzy

&3.Zmian w Kodeksie  dokonuje Dyrektor szkoły

&4.Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu negatywnie oceniani.

&5.Kodeks Etyczny stanowi załącznik Regulaminu Samorządu Uczniowskiego

 

 

 

 

 

 

Kodeks zatwierdzony przez SU dnia 12 .09.2018 roku

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im.Karola Wojtyły
  Al Piłsudskiego 37 , Rotmanka, poczta Straszyn 83-010
 • (+58) 682 13 17 Fax. (+58) 683 08 50 mobil 500 293 450

Galeria zdjęć