Rada Rodziców Regulamin RR Wydarzenia Samorządu Uczniowskiego Skład Samorządu Uczniowskiego Dokumenty Samorządu Poczet sztandarowy Wolontariat Gazetka "Karolek" Imprezy realizowane przez SU w roku szkolnym 2020/21 Niezwykłe Pasje Uczniów Naszej Szkoły

Wolontariat

WOLONTARIAT

Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Rotmance

 

-uczeń Szkoły Podstawowej może rozpocząć wolontariat w klasie 4. i kończy w klasie 8. Szkoły Podstawowej. 

- uczeń ma obowiązek wykonania 40 godz. wolontariatu.

 

Uczeń po każdym wolontariacie powinien otrzymać zaświadczenie.

W zaświadczeniu powinna znajdować się:

- ilość godzin,

- podpis osoby dorosłej, u której realizowany był wolontariat,

- oraz pieczątka danej instytucji.

 

SZKOLNA RADA WOLONTARIATU

 

PRZEWODNICZĄCY UCZNIOWSKIEJ RADY WOLONTARIATU:    

Wiktor Krzymin

Wiktoria Zielińska

Roksana Sulej

 

POMAGAJMY, dobro zawsze wraca!

 

opiekun szkolnego wolontariatu w Szkole Podstawowej im. Karola Wojtyły

Łukasz Pikus

 

 

Regulamin Szkolnej Rady Wolontariatu

Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Rotmance

 

Postanowienia ogólne

 1. Wolontariat to działanie, którego celem jest dobro innych osób, wykonywane z własnej  woli ,bezpłatnie, skierowane do ludzi spoza kręgu przyjaciół, rodziny lub koleżeństwa.
 2. Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy uczeń, wszędzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc.
 3. Szkolna Rada Wolontariatu ma za zadanie pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać  różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.

Cele i sposoby działania

 1. Celem Rady Wolontariatu jest zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu oraz zaangażowanie ich świadomą , dobrowolną i nieodpłatną pomocą innym.
 2. Celem Rady jest rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości, życzliwości , bezinteresowności i wrażliwości na potrzeby innych.
 3. Wolontariat ma na celu aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, kulturalnej oraz środowiska rodzinnego.
 4. Rada Wolontariatu stwarza przestrzeń dla takich działań -  poprzez organizowanie konkretnych sposobów pomocy i tworzenie zespołów wolontariuszy.
 5. Celem Rady jest włączanie młodzieży do działań o charakterze wolontaryjnym. Wykorzystanie ich umiejętności  i zapału w pracy na rzecz szkoły, środowiska szkolnego oraz łączenie, na poziomie szkoły, młodzieży chętnej do niesienia pomocy z osobami i środowiskiem tej pomocy oczekującym.
 6. Wspieranie inicjatyw młodzieży szkolnej.
 7. Promocja idei wolontariatu w szkole.
 8. Rada Wolontariatu angażuje się również w imprezy o charakterze charytatywnym.
 9. Miejscem organizacji działania Szkolnej Rady Wolontariatu jest Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Rotmance.

 

Wolontariusze

 1. Wolontariuszem może zostać każdy, kto chce pomagać innym, zdobywać nową wiedzę i umiejętności.
 2. Uczniowie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w wolontariacie( załącznik nr 2)  jak i podpisać  Zobowiązanie Wolontariusza ( załącznik nr 1).
 3. Wolontariusze mogą podejmować pracę w wymiarze , który nie utrudni im nauki.
 4. Wolontariusz wywiązuje się sumiennie z podjętych przez siebie zobowiązań, kierując się bezinteresownością , życzliwością, chęcią niesienia pomocy i troską o innych.
 5. Każdy uczeń swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, godnie reprezentować swoją szkołę oraz być przykładem dla innych.

 

Struktura Rady Wolontariatu

 1. Na czele Rady Wolontariatu stoi nauczyciel- koordynator wolontariatu : mgr Łukasz Pikus
 2. Koordynator podejmuje współpracę z samorządem szkolnym, wychowawcami i nauczycielami.
 3. Koordynator wyznacza spośród chętnych wolontariuszy osobę, która pomaga nadzorować przebieg akcji, jest w stałym kontakcie z opiekunem i zgłasza mu wszystkie problemy związane z wykonywaną pracą.

 

Obszary działania

Aktywność uczniów uczestniczących w wolontariacie dotyczy dwóch zasadniczych obszarów: środowiska szkolnego i środowiska pozaszkolnego.

 • organizowanie pomocy koleżeńskiej w środowisku szkolnym,
 • działania dla rodzin ubogich,
 • pomoc na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt,
 • współpraca z WOŚP, Caritasem przy Parafii Św. Faustyny w Rotmance, Domem Pomocy Społecznej w Rotmance,
 • współpraca  ze Stowarzyszeniem "Karol" Rotmanka i fundacją "Bursztynowy Szlak"

 

Nagradzanie wolontariuszy

Nagradzanie uczniów odbywa się na koniec roku szkolnego poprzez  wyrażenie słownego uznania i pisemne zaświadczenie o odbyciu wolontariatu.

Wpis (o pracy na rzecz innych osób )na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej uzyska uczeń, który systematycznie będzie uczestniczył w różnych akcjach wolontaryjnych.

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

Zobowiązanie Wolontariusza

Przystępując do Szkolnej Rady Wolontariatu oświadczam, że znam i akceptuję jego cele oraz zasady pracy. Zobowiązuję się do sumiennego i bezinteresownego wykonywania powierzonych mi zadań.

...................................................................................................................................................

(data i podpis wolontariusza)

 

 

 

Załącznik nr 2

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego

Wyrażam zgodę na działalność mojego dziecka/

podopiecznego...............................................................................................................................

W Szkolnej Radzie Wolontariatu

 

.......................................................................................................................................................

(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły
  Rotmanka, al. Piłsudskiego 37, 83-010 Straszyn
 • (+58) 682 13 17 Fax. (+58) 683 08 50 mobil 500 293 450

Galeria zdjęć