Rada Rodziców Regulamin RR Wydarzenia Samorządu Uczniowskiego Skład Samorządu Uczniowskiego Dokumenty Samorządu Poczet sztandarowy Wolontariat Gazetka "Karolek" Imprezy realizowane przez SU w roku szkolnym 2020/21 Niezwykłe Pasje Uczniów Naszej Szkoły

Dokumenty Samorządu

REGULAMIN SZKOLNEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KAROLA WOJTYŁY W ROTMANCE

 

Podstawa prawna regulaminu:

 

1. Artykuł 55 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku.

2. Statut Szkoły ZS im. Karola Wojtyły w Rotmance.

3. Konwencja Praw Dziecka.

Rozdział 1

Postanowienia wstępne

Art.1.

1. Reprezentacja uczniów szkoły przyjmuje nazwę „Szkolny Samorząd Uczniowski”, w skrócie „SU”.

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

3. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem SP w Rotmance.

4. Warunki do działalności SU organizuje Dyrektor szkoły.

 

Rozdział 2

Organy Szkolnego Samorządu Uczniowskiego

Art.2.

1.Uczniowie szkoły tworzą następujące organy:

a) klasowe Rady Uczniów.

b) Radę Wolontariatu

c) zebranie wszystkich klasowych rad uczniów,

d) szkolną Rada Uczniów.

Art.3.

1.Klasowe Rady Uczniów wybierane są w sposób określony przez uczniów każdej klasy, pod kierunkiem wychowawcy klasy.

2.Klasowa rada uczniów może składać się z trzech do pięciu osób.

3.W jej skład koniecznie powinien wejść:

a) przewodniczący,

b) zastępca przewodniczącego,

c) skarbnik.

4.Zmiany w klasowych samorządach przeprowadzane są na zebraniu klasowym w zależności od potrzeb.

 

Art.4.

1.W skład Szkolnej Rady Uczniów wchodzą:

 a) przewodniczący,

 b) zastępca przewodniczącego,

 c) sekretarz.

Zasady wyboru Szkolnej Rady Uczniów określają przepisy ordynacji wyborczej.

2.W samorządzie działają stałe sekcje organizacyjne:

a) dni tematycznych

b)gazetki  szkolnej

c) dekoracyjna

d) imprez muzycznych

3.Samorząd może powoływać sekcje nadzwyczajne, działające w celu wykonania konkretnego zadania.

 

Art.5.

1.Opiekun samorządu powoływany jest przez Dyrektora szkoły.

2.Rolą opiekuna jest koordynowanie pracy samorządu, doradzanie i pomaganie w realizacji zadań oraz inspirowanie uczniów do samodzielnej działalności.

3.Opiekun samorządu po każdym półroczu sporządza sprawozdanie z działalności SU.

 

Rozdział 3

Praca Samorządu Uczniowskiego

Art.6.

1.Zebranie wszystkich klasowych samorządów uczniowskich zwołuje opiekun szkolnego samorządu. Zebrania te powinny odbywać się nie rzadziej niż raz w miesiącu.

2.Zebranie samorządu uczniowskiego może być zwołane na wniosek Dyrektora szkoły, rady pedagogicznej lub klasowych rad uczniów.

 

Art.7.

1.Do zadań klasowych rad uczniów należą:

a) współpraca z wychowawcą ( pomoc wychowawcy w realizacji jego zadań ),

b) pomoc uczniom uczącym się słabo

c) organizacja imprez klasowych,

d) przedstawianie wychowawcy wniosków dotyczących klasy,

Art.8.

1.Zebranie wszystkich klasowych rad uczniów:

a) ustala zasady tworzenia i kryteria wyboru SU,

b) zatwierdza roczny plan pracy SU, 

c) przedstawia dyrektorowi wnioski dotyczące działalności SU, udziału uczniów w życiu szkoły.

Art. 9

1. Rada Uczniów wraz z przedstawicielami poszczególnych sekcji jest odpowiedzialna za kreowanie bieżącej pracy SU, poprzez między innymi:

a) planowanie i realizację uroczystości, imprez, akcji, konkursów i podobnych form aktywności,

b) uaktualnianie szkolnej strony internetowej w zakresie treści i kompetencji przydzielonych przez Dyrektora szkoły SU (pod nadzorem opiekuna SU)

 

Rozdział 4

Kompetencje Samorządu Uczniowskiego

Art.10

1.Uczniowie mają prawo do:

 

a) wybrania w demokratycznych wyborach swoich reprezentantów klasowych i szkolnych,

b) opracowywania i uchwalania ordynacji wyborczej do Rady SU,

c) organizowania działalności oraz gospodarowania funduszami SU,

d) nowelizacji regulaminu samorządu,

           e) odwołania Rady SU,

f) zmiany opiekuna SU,

g) występowania do Dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców z wnioskami,

h) przedstawiania i opiniowania spraw szkolnych, zwłaszcza dotyczących realizacji podstawowych praw ucznia, takich jak:

- zapoznania się z programami nauczania, ich treścią, celem i stawianymi przez nie wymaganiami,

- jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

- organizacji życia szkolnego,

- działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej zgodnej z potrzebami i możliwościami organizacyjnymi i w porozumieniu z Dyrektorem szkoły,

- redagowania i wydawania gazetki szkolnej.

2.Uczniowie mają obowiązek respektowania uchwał i programów swojego samorządu.

 

 

Rozdział 5

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Art.11

 

1. Kadencja Samorządu Uczniowskiego trwa 1 rok.

2. W skład Samorządu Uczniowskiego wchodzą : przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz.

Przewodniczącym zostaje osoba, która otrzyma najwięcej głosów w wyborach.

Art.12

1.Wszelkie głosowania odbywają się przy obecności przynajmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.

2.Głosowanie jest:

 

b) powszechne (każdy uczeń ma prawo głosu),

c) równe (jednakowo liczy się głos każdego ucznia),

d) bezpośrednie (każdy musi osobiście oddać swój głos),

e) tajne (głosujący pozostaje anonimowy) lub jawne- w zależności od tematu głosowania i decyzji uczniów.

 

Art.13

 1. Wybory do SU ogłasza opiekun SU po wcześniejszym ustaleniu terminu z Dyrektorem szkoły.
 1. W wyborach mogą brać udział wszyscy uczniowie z klas IV – VIII SP.
 2. Kampania wyborcza odbywa się tylko na terenie szkoły.
 3. W skład komisji wyborczej wchodzą:

a) przewodniczący komisji – opiekun SU,

b) członkowie – trzech przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego, niekandydujących w wyborach.

6.Głosowanie do SU odbywa się w ciągu jednego dnia.

7.Szczegóły wyborów do SU ogłaszane są co roku, przynajmniej dwa tygodnie przed wyborami w Ordynacji Wyborczej.

 

Art.14

1. Wotum nieufności do SU może zgłosić pisemnie do Dyrektora szkoły co najmniej 50 osób. Dyrektor, w ciągu 1 tygodnia, organizuje wtedy głosowanie dotyczące odwołania samorządu. Zostaje on odwołany, jeżeli głosuje za tym większość (50% + 1) uprawnionych.

2. Samorząd sam może złożyć odwołanie. Kieruje wtedy za pośrednictwem opiekuna SU pisemny wniosek do Dyrektora szkoły. Nowe wybory odbywają się w ciągu 2 tygodni.

3. W razie odwołania SU jest zobowiązany pełnić swoje obowiązki do chwili przejęcia funkcji przez nowy samorząd.

 

 

Rozdział 6

Finanse Samorządu Uczniowskiego

Art.15

1.Samorząd Uczniowski posiada własne środki finansowe.

2.Sposób gromadzenia i gospodarowania funduszami opiniowany jest przez opiekuna SU.

3.Zgromadzone fundusze SU dzieli według następujących zasad:

a) zakup niezbędnych do działalności SU artykułów,

b) organizację imprez i uroczystości szkolnych,

c) pomoc uczniom w trudnej sytuacji materialnej.

 

 

Rozdział 7

Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego

Art.16

1.Samorząd Uczniowski posiada:

 

a) Regulamin Samorządu Uczniowskiego,

          b) Księgę Protokołów,

         c) Ordynację Wyborczą,

         d) Roczny plan pracy,

         e) Książkę wpływów i wydatków.

         f) Kodeks Etyczny

         g) Radę Wolontariatu

.

 

Rozdział 8

Postanowienia końcowe

 

Regulamin został zatwierdzony przez Samorząd Uczniowski na zebraniu w dniu 10 września 2020 roku

Opiekunowie SU – Joanna Soboczyńska , Łukasz Pikus, Małgorzata Kiciak, Mariola Tomczyk

 

 

 

 

                                      Kodeks Etyczny Szkolnego Samorządu Uczniowskiego

                                      Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Rotmance

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podstawa prawna kodeksu:

 1. Artykuł 55.ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991roku.
 2. Statut Szkoły Podstawowej w Rotmance.
 3. Konwencja o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989 roku.

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

art.1.[zgodność]

& Kodeks Etyczny nie może być sprzeczny z podstawą prawną , na której się opiera.

 

Rozdział II

Członkowie Samorządu Uczniowskiego

art.2.[Obowiązki członków Samorządu Uczniowskiego]

&1.Każdy członek Samorządu uczniowskiego ma obowiązek:

 1. przestrzegać postanowień Statutu Szkoły, Regulaminu Samorządu Uczniowskiego i Szkolnego, niniejszego Kodeksu Etycznego oraz regulaminów wewnętrznych szkoły,
 2. systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych, pracach  samorządu i życiu szkoły,
 3. godnie reprezentować szkołę,
 4. podporządkować się decyzjom dyrektora oraz poleceniom nauczyciela- opiekuna,
 5. postępować zgodnie z nadrzędnymi wartościami, takimi jak: prawda, dobro, honor i odpowiedzialność,
 6. przeciwstawiać się wszystkim przejawom agresji, wulgarności oraz przemocy fizycznej lub psychicznej,
 7. dbać o czystość i piękno mowy- nie przeklinać i nie używać wulgaryzmów
 8. powstrzymać się od picia alkoholu, zażywania narkotyków, środków odurzających oraz palenia tytoniu,
 9. zakładać strój galowy  na najważniejsze uroczystości szkolne
 10. współpracować oraz słuchać uwag i sugestii pozostałych członków samorządu,
 11. zachowywać się kulturalnie wobec każdego członka z pełnym poszanowaniem dla jego poglądów,
 12. sumiennie i gorliwie wypełniać swoje obowiązki
 13. szanować wyposażenie sal lekcyjnych, mienie szkoły oraz mienie osób przebywających na terenie szkoły
 14. regularnie uczestniczyć w zebraniach SU.

 

Art.3. [Przewodniczący i zastępcy]

 1. Przewodniczącym SU zostaje osoba wybrana na zasadach określonych w regulaminie SU (art.22),
 2. Przewodniczącym lub jego zastępcą może zostać osoba, która:
 • wykazuje się nieposzlakowaną opinią
 • posiada cech charakteru takie jak: odpowiedzialność, kreatywność, zdolności przywódcze
 • ma przynajmniej ocenę dobrą z zachowania.

 

Rozdział III

Przyznawanie kary

 

Art.4. Za nieprzestrzeganie jakiejkolwiek z zasad wymienionych w art.2.członek może być ukarany w następujący sposób:

 • ustne upomnienie od nauczyciela opiekuna
 • pisemna nagana od nauczyciela opiekuna( zamieszczenie uwagi w dzienniczku elektronicznym)
 • zawieszenie w prawach i/lub  obowiązkach członka SU.

Art.5. Karę wymierza Nauczyciel opiekun SU.

 

Art.6. Członek ma możliwość odwołania się do decyzji o karze w ciągu 2 tygodni od jej wydania do Dyrektora szkoły w formie pisemnej.

 

Art.7.Kara musi mieć ustalony czas trwania.

 

Art.8. Kara może być darowana, skrócona lub zawieszona na okres próby w wyjątkowych sytuacjach.

 

Art.9. Kara nie może być stosowana z naruszeniem nietykalności i godności osobistej.

 

Rozdział IV

Postanowienia końcowe

 

Art.10 [Zasady uchwały i zmian]

 

&1.Kodeks Etyczny obowiązuje  w roku szkolnym 2020/2021

 

&2. Kodeks jest uchwalany w głosowaniu jawnym na zebraniu gospodarzy

 

&3.Zmian w Kodeksie  dokonuje Dyrektor szkoły

 

&4.Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu negatywnie oceniani.

 

&5.Kodeks Etyczny stanowi załącznik Regulaminu Samorządu Uczniowskiego

 

 

 

 

Kodeks zatwierdzony przez SU dnia 10 .09.2020 roku

 

 

 

Roczny plan pracy Szkolnego Samorządu Uczniowskiego działającego w Szkole Podstawowej im. K. Wojtyły w Rotmance 2020/21.

 

 • Pomoc w organizowaniu i udział w akcjach charytatywnych na terenie szkoły i poza nią we współpracy z Szkolny Samorządem Uczniowskim.
 • Promowanie kulturalnych i bezpiecznych zachowań oraz samopomocy koleżeńskiej w ramach prac wolontariuszy.
 • Promowanie zdrowego trybu życia.
 • Wykonywanie okolicznościowych dekoracji oraz aktualizowanie informacji na tablicy SU.
 • Współpraca z nauczycielami oraz Dyrekcją szkoły.
 • Promocja szkoły w środowisku lokalnym (np. poczet sztandarowy, zbiórki charytatywne).
 • Wydawanie gazetki szkolnej „Karolek”.
 • Udział w akcjach charytatywnych.
 • Aktualizacja wiadomości SU na stronie internetowej szkoły.
 • Umieszczanie fotorelacji z przeprowadzonych akcji na stronie internetowej.
 • Prowadzenie akcji  "Szczęśliwy Numerek".
 • Prowadzenie dni tematycznych.
 • Sprawdzanie i ocenianie gazetek klasowych przez przedstawicieli SU.
 • Ogłaszanie ważnych informacji przez przedstawicieli SU, wchodząc na zajęcie lekcyjne do poszczególnych klas. 
 • Organizowanie dyskotek. 
 • Gromadzenie funduszy na działalność SU oraz pomoc uczniom w trudnej sytuacji materialnej.

 

 

Opiekun SU: Łukasz Pikus, Małgorzata Kiciak, Mariola Tomczyk

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły
  Rotmanka, al. Piłsudskiego 37, 83-010 Straszyn
 • (+58) 682 13 17 Fax. (+58) 683 08 50 mobil 500 293 450

Galeria zdjęć