Regulamin rekrutacji oddziały przedszkolne 2021 Oświadczenia rekrutacyjne do oddziałów przedszkolnych.... Wniosek rekrutacyjny do oddziałów przedszkolnych Dokumenty rekrutacyjne - klasa pierwsza Oświadczenie woli - dla rodziców dzieci zakwalifikowanych Egzamin ósmoklasisty Poradnik ósmoklasisty

Rekrutacja

Dokumenty rekrutacyjne - klasa pierwsza

Dotyczy dzieci zamieszkujących w obwodzie szkoły

Kandydaci do klasy pierwszej zamieszkujący w obwodzie Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Rotmance, przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów złożonego do 17.05.2021 r.

Karta zgłoszenia oraz oświadczenie o miejscu zamieszkania - w załączeniu.

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022 może być przyjęte dziecko, które:

1) w roku 2021 kończy 7 lat (urodzone w 2014 r.),

2) w roku 2021 kończy 6 lat (urodzone w roku 2015) i korzysta z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Obwód Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Rotmance obejmuje miejscowości: Rotmanka oraz Juszkowo ulice: Konwaliowa, Sasankowa, Jagodowa.

Zgloszenie_do_klasy_pierwszej_SP_2021.pdf

Oswiadczenie_o_miejscu_zamieszkania.pdf

 

Dotyczy dzieci zamieszkałych z poza obwodem szkoły

Jeżeli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami, kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica/prawnego opiekuna kandydata, złożony zgodnie z załączonym wzorem.

Wniosek o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Rotmance wraz z dołączonymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata określonych kryteriów należy złożyć w sekretariacie szkoły w ustalonym terminie, tj. 10.05.2021 r. - 21.05.2021 r.

Regulamin_rekrutacji_Szkola_Podstawowa_w_Rotmance.pdf

Wniosek_o_przyjecie_do_SP_2021.pdf

Oswiadczenia_rekrutacyjne.pdf

Oswiadczenie_woli.pdf

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły
    Rotmanka, al. Piłsudskiego 37, 83-010 Straszyn
  • (+58) 682 13 17 Fax. (+58) 683 08 50 mobil 500 293 450

Galeria zdjęć